Roadmaps

De Topsector Agri & Food zet in op negen roadmaps:

 

Robuuste plantaardige productie

De groei van de wereldbevolking vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de productiviteit van de productie en daarmee van de efficiency waarmee grondstoffen en hulpmiddelen worden ingezet: resource efficiency. Het verminderen van effecten op klimaat en zorgen voor bio-diversiteit. Een gezonde bodem.

Meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten
 

Duurzame veehouderij

In deze roadmap gaat het erom zo productief en efficiënt mogelijk om te gaan met schaarse grondstoffen en te zorgen voor een minimale uitstoot aan broeikasgassen.
Goede en geborgde diergezondheid en dierenwelzijn, veilig voor mensen die er werken, veilig voor de omgeving en veilige dierlijke productie voor de consument.

meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten
 

Hoogwaardige producten

De twee uitdagingen voor deze roadmap zijn het verbeteren van de volksgezondheid en het verhogen van de duurzaamheid waarmee voedsel wordt geproduceerd. Producttechnologie is hierbij essentieel. In deze roadmap staat de kennisontwikkeling centraal voor hoogwaardige producten waarbij smaak en textuur worden geoptimaliseerd. Dit in combinatie met de eisen voor duurzaamheid, voedselveiligheid en gezondheid. En de technologie om deze producten duurzaam te produceren, met behoud van de gezonde eigenschappen in het eindproduct. Hoe kun je met bijvoorbeeld minder grondstoffen, energie en water levensmiddelen produceren.

meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten
 

Voeding & gezondheid

Onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid met als doel optimale, persoonlijke voedingskeuze. Gezonde voeding kan een oplossing bieden voor welvaartsziektes als diabetes, hart – en vaatziekten en overgewicht. In deze roadmap gaat het over ontwikkeling van voeding met minder zout, suiker en vetten, gezond ouder worden; voedsel gericht op voedingswaarde voor ouderen en kinderen en over het bevorderen van een gezondere levensstijl.

meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten

 

Voedselveiligheid

Nederland staat wereldwijd bekend om het hoge niveau van voedselveiligheid. Nooit was ons voedsel veiliger. De Nederlandse consument ziet de veiligheid van voeding als vanzelfsprekend. Voedselveiligheid draait om herkomst, inhoud, veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Deze roadmap is gericht op het op peil houden en zo mogelijk verhogen van het beschermingsniveau van consumenten en het minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Nieuwe ingrediënten en nieuwe verwerkingsmethodes vragen extra onderzoek.

meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten
 

Consument & keten

Deze roadmap is gericht op een gezonde en duurzame samenleving en het verhogen van de kwaliteit van het leven. Belangrijke elementen zijn de maatschappelijke waardering, een goede relatie tussen samenleving en sector en het versterken van de relatie tussen mensen en hun voeding. De samenleving stelt de kaders rondom dierenwelzijn, natuur, milieu en klimaat. Deze kaders zijn aan verandering onderhevig en hierbinnen worden keuzes gemaakt. In deze roadmap wordt onderzoek gedaan naar manieren om communicatie met samenleving en consument te versterken. Consumentenwensen en -verlangens zijn de uitgangspunten voor het handelen van de sector. Er wordt onderzoek gedaan naar de klantbehoeftes om deze te kunnen vervullen. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop consumenten hun voedselkeuzes maken en hoe dit te beïnvloeden is naar en gezondere levensstijl. Daarbij zijn mensen zelf en hun sociale en fysieke omgeving onderwerp van onderzoek.

meer informatie

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten

Internationalisering

Nederland staat internationaal bekend om de hoge productiviteit, voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Vanuit het buitenland is er veel vraag naar de Nederlandse kennis en technologie op dit gebied. In de roadmap wordt deze expertise gebruikt om op lokaal niveau goed en gezond voedsel betaalbaar te maken en de voedselproductie te verhogen. Zo zijn projecten gestart met circulaire ketens, lokaal toegepaste, technologische innovaties en ‘inclusive business’.
Met ingang van 2017 zijn de activiteiten van deze roadmap over gegaan naar andere roadmaps met uitzondering van de Seed Money Projecten.

meer informatie:

Volledige beschrijving van de roadmap
Projecten

Biobased economy

(Samen met de Topsector Chemie en de Topsector Energie)

Zorgvuldig gebruik en betere benutting van natuurlijke (groene) grondstoffen. De omschakeling naar een circulaire economie is gewenst vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Onderzoek naar ontwikkeling van technologie die nieuwe of aangepaste groene grondstoffen voor chemie en energie mogelijk maakt, bioraffinage. Bijvoorbeeld: nieuwe gewassen voor groene grondstoffen, meer waarde halen uit eiwitten, koolhydraten, oliën en vetten.

meer informatie

Volledige beschrijving van de roadmap
Contactpersonen roadmapcommissie
Projecten

Smart Agri & Food

(Samen met samen met topsector HTSM en team ICT)

Technologische ontwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, systeemarchitectuur en integratie maken agri & food, slimmer en preciezer. Landbouw kan op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. Hierdoor nemen welzijn, kwaliteit, veiligheid en productiviteit toe.

meer informatie
Projecten

De roadmap Smart Agri & Food is nog in ontwikkeling. Een eerste aanzet van de roadmap, onder de titel HighTech to Food the World, vindt u hier