Aan de slag

De topsector biedt aan bedrijven en kennisinstellingen de volgende mogelijkheden:

 

PPS-PROJECTEN

Samen met de Wageningen Research-instituten of andere kennisinstellingen kunt u, in een consortium met bedrijven en kennisinstellingen, onderzoek (laten) uitvoeren in PPS-projecten. Het TKI draagt voor maximaal 50% bij aan de kosten door financiering met TKI-toeslag of door inzet van de EZ-subsidie aan Wageningen Research. De PPS-oproep wordt eenmaal per jaar geopend waarbij consortia projectvoorstellen voor het daaropvolgende jaar kunnen indienen. De oproep is op dit moment gesloten.

Bij de beoordeling van de projecten wordt, naast de kwaliteit van het voorstel, gekeken of het project aansluit op de ambities van de topsector. Aan de omvang van het project worden geen eisen gesteld. Voor vragen over de PPS oproep bij TKI Agri&Food kunt u contact opnemen met Wijnie van Eck.

meer info:

TOEGEPAST ONDERZOEK HIGHTECH2FEEDTHEWORLD

Met de High Tech to Feed the World (HT2FtW) crossover is de afgelopen 2 jaar een mooie basis gelegd voor innovatie in de agrihortifoodtech-sector. De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen hebben gezamenlijk ingezet op acht nieuwe projecten, waarvan drie echte crossovers met inzet vanuit twee topsectoren. Ook dit jaar willen de drie topsectoren een bijdrage leveren aan het cross-overprogramma en hebben gezamenlijk een call for proposals gelanceerd voor nieuwe projecten. Indienen van projectideeën was tot 1 mei 2017 mogelijk.

Meer info:

Fundamenteel-strategisch onderzoek

Het fundamenteel-strategisch onderzoek van de topsector wordt ingevuld in samenwerking met NWO, STW en met  consortia zoals TiFN, CCC en Breed4Food. NWO stelt regelmatig thema’s open die samen met het TKI worden ontwikkeld. Met STW kunnen specifieke programma’s worden ontwikkeld. TiFN richt zich op grensverleggend onderzoek op het gebied van voeding in relatie tot menselijke gezondheid, voedselveiligheid, senoriek & structuur en duurzame voedselsystemen. Het CCC (Carbohydrate Competence Center) focust op koolhydratenonderzoek. Als u wilt participeren in een fundamenteel-strategisch programma van de topsector kunt u contact opnemen met het TKI-bureau.

innovatiemakelaars

Innovatiemakelaars helpen MKB-ondernemers optimaal te profiteren van de ontwikkelingen binnen de Topsector.
U kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • MIT-regeling
  • calls voor PPS-en
  • regionale subsidieregelingen


Voor hulp bij het vinden van de juiste netwerkpartners en clusters en met vragen over ondersteuning bij innovatietrajecten kunt u direct conctact opnemen met één van de innovatiemakelaars. U kunt de makelaars terug vinden in het roadmapoverzicht.

MIT (MKB Innovatieregeling topsectoren)

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar.

De MIT-regeling gaat op 11 april 2017 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunt u vanaf 3 juli 2017 aanvragen. Dit jaar is het budget € 55,75 miljoen. Wacht niet te lang met voorbereiden van uw aanvraag: de afhandeling van de aanvragen gebeurt (met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten dat een tendervorm heeft) op volgorde van binnenkomst.

Meer info vindt u op de site van RVO.

internationale Seed money projectEN

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. Voor 2017 is het beschikbare budget € 400.000. Met het budget kan de indiener experts van Wageningen UR inhuren. De call was tot 24 april geopend.

Meer info:

TKI-toeslag

Om privaat-publieke samenwerking (PPS) te stimuleren is de TKI-toeslagregeling in het leven geroepen. Alleen TKI-bureaus van de topsectoren kunnen een beroep doen op deze regeling. De TKI’s financieren met de TKI-toeslag weer nieuwe PPS’en.

De  TKI-Toeslag is gebaseerd op de investeringen van private partijen in R&D bij erkende onderzoeksorganisaties. Voor iedere euro die een bedrijf uitbesteedt aan onderzoek bij een erkende onderzoeksinstelling, dat qua onderwerp past binnen het topsectorbeleid, kan het TKI-bureau 25 cent toeslag aanvragen. De toeslag gaat niet rechtstreeks naar bedrijven of kennisinstellingen, maar naar het TKI-bureau.

Het TKI bureau vraagt daarom kennisinstellingen en bedrijven de private investeringen bij onderzoeksorganisaties aan te melden. 75 procent van de gegenereerde TKI-toeslag mag door de indiener weer ingezet worden in nieuwe projecten (een uitzondering hierop zijn de PPS-en die al DLO- en TNO-capaciteit krijgen via de oproep voor toegepast onderzoek).

De TKI-toeslag kan worden ingezet op:

  1. Projecten: deze moeten voldoen aan dezelfde eisen en procedure als in de call voor toegepast onderzoek bij DLO en TNO (o.a. passen in de innovatieagenda, indienen op 18 juli 2016, 50% private cofinanciering)
  2. Grotere programma’s die vanuit het TKI (i.s.m. NWO, STW, TIFN, etc.) worden geïnitieerd.

In een checklist staat beschreven aan welke eisen een TKI-toeslag-project moet voldoen.

Voor de verantwoording van de toegekende TKI-toeslag is een handleiding beschikbaar, alsmede diverse formats voor declaratie, jaarrapportage, directieverklaring bedrijven, vaststelling van het project en een model accountantsverklaring. Voor nadere informatie over de mogelijkheden om TKI-toeslag aan te melden en in te zetten kunt u contact opnemen met het TKI bureau (info@tki-agrifood.nl)

overige regelingen

Behalve de regelingen van de topsector kunnen ook andere regelingen interessant zijn. Onderstaande matrix geeft u een overzicht.
Let op: Sommige regelingen werken met calls en zijn niet gedurende het hele jaar geopend voor aanvragen.

 

nationaal

internationaal

regionaal

valorisatie

klik hier klik hier klik hier

toegepast
onderzoek

klik hier klik hier klik hier

fundamenteel
onderzoek

klik hier klik hier  

financiering

klik hier klik hier klik hier